Svätosť – byť s Kristom

Written by on November 1, 2018

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“

Kristus nás vedie životom, aby sme napokon vstúpili do jeho večnej slávy, aby sa na nás ukázala a zhodnotila jeho vykupiteľská smrť. Nebo spočíva v radostnom momente: byť s Kristom. Človek môže vstúpiť do neba preto, že v momente definitívneho zavŕšenia pri smrti bol celkom strávený Kristovou milosťou a láskou. Patril Kristovi na zemi, preto mu môže patriť po smrti. Duša dostane svetlo slávy potrebné k správnemu videniu Boha. Už nebude vidieť len to, že Boh je, ale uvidí ako je. Sv Pavol hovorí: „Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.“ Svetlo slávy nám umožní vidieť Kristovo človečenstvo, hľadieť na Trojjediného Boha. Kardinál Journet píše: „Spravodliví budú „piť“ božstvo.“ Duša sa dostane do takej blízkosti Boha, že bude u samotného prameňa. V momente vstupu do neba prestane viera, pretože už budem večne nezerať na Boha, zanikne aj nádej, pretože všetko bude dosiahnuté. Zostane len nekonečná láska, ktoru budem horieť a milovať Boha a On mňa. Sv. Alfonz z Liguori píše: „Duša prebývajúca v nebi si je istá, že Boha miluje a je ním milovaná. Cíti, že je šťastne ponorená v láske svojho Pána, že Pán ju objíma ako drahú dcéru a zároveň vníma, že táto láska nikdy nepominie. Blažené plamene lásky v duši bude zväčšovať poznanie, aká to bola láska, keď sa Boh stal človekom a zomrel pre ňu. Aká láska pri ustanovení Najsvätejšej sviatosti, keď sa Boh premieňa na pokrm úbohého tvora! Duča bude jasne rozoznávať všetky milosti, ktoré jej Boh udelil (…) Vtedy spozná aj zmysel chorôb, útrap, prenasledovaní a strát.“ V nebi bude človek prežívať nekonečnú radosť nad tým, že sedí po pravici Krista a kraľuje s ním naveky. Nebude sa strachovať o tých, ktorí sú azda v očistci, pretože bude vedieť, že prídu do neba, nebude ani plakať nad zatratenými, pretože bude vedieť, že sa na nich spĺňa Božia spravodlivá vôľa. Ani keby išlo o príbuzných či priateľov. Duša  v nebi bude dokonale šťastná z pohľadu na Trojjediného Boha. 

Nebo nebude však pre všetkých rovnaké. Tak, ako na zemi za života mnohí dosiahli rôzne stupne lásky ku Kristovi, tak aj nebo bude spočívať v týchto rôznych stupňoch. Všetci však budú dokonale šťastní a nik nebude závidieť druhému. Duša sa napokon osobne vrhne do náručia Božej matke Panne Márii. Uvidí toľké milosti, ktoré jej vyprosila, pomoc, ktorú jej udelila. Matka Božia si ju privinie na srdce a odvedie ju pred tvár jej Syna Ježiša Krista. 

Napokon, keďže nebo spočíva v „byť s Kristom“, práve tu budeme zakúšať naplnšiu jednotu aj medzi tými, ktorí do neba prišli, pretože aj tu budú tvoriť Kristovo telo. Preto spasení v nebi budú milovať nie len Boha, ale skrze neho a kvôli nemu všetkých ostatných, ktorí v nebu budú.   

Aká radosť, aká láska, keď človek myslí na nebo! 

Nenechajme sa však strhnúť dnešným klamstvom, že do neba sa dostanem každý tak či tak. Kristus sám hovorí: „Nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ Večnú slávu si má človek zaslúžiť tak, že bude spolupracovať s Božou milosťou, bude v ustavičnom zápase proti hriechu a vlastnej slabosti a bude sa vyhýbať najmä hriechu smrteľnému všetkými možnými prostriedkami. Kristus nám stále dáva čas. Čas a sviatosti. Nuž, kresťane, ako s tým naložíš?

vdp. Radovan Rajčák


Current track

Title

Artist

Prevezmite aplikáciu pre telefón s Androidom alebo pre spoločnosť Apple