podcast donations
Práve počúvate:

POSOLSTVÁ Z MEDŽUGORIA

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2022

Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím, že ste stratení. Preto vás všetkých pozývam: vráťte sa k Bohu, vráťte sa k modlitbe a Duch Svätý vás naplní svojou láskou, ktorá dáva radosť srdcu. Nádej bude rásť vo vás, aj v lepšiu budúcnosť, a stanete sa radostnými svedkami Božieho milosrdenstva vo vás aj okolo vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

KOMENTÁR K POSOLSTVU KRÁĽOVNEJ POKOJA MARIJI (25-4-2022)

„Pozerám sa na vás a vidím, že ste stratení“

Drahí priatelia,
nie je to prvýkrát, čo nami Panna Mária otriasla veľmi silnými slovami, ktoré predsa odhaľujú pravdu o duchovnom stave našej duše. Sme ako stratené ovečky, keďže sme zablúdili od Dobrého pastiera a teraz bezcieľne blúdime s rizikom, že spadneme do nejakej priepasti.
Prečo Matka pri pohľade na svoje deti neváha povedať, že sú stratené? Bolo by menej zaťažujúce, keby povedala „zablúdil si“, pretože v temnote a útrapách života je možné, že človek zablúdi a stratí orientáciu.
Slová Panny Márie znamenajú oveľa viac v tom zmysle, že sme jednoducho nezablúdili, ale stratili sme samých seba a nedokážeme sa nájsť. Náš život sa vyprázdnil a my sme sa stali neplodnou, inertnou krajinou, ktorá produkuje len tŕne.
Stratený život je ako ratolesť, ktorá spadla z viniča a stala sa neplodnou, vyschla a pozbierala sa, aby bola hodená do ohňa. Ako sa môže stať, že človek stratí sám seba a namiesto toho, aby žil svoj život, iba prežíva, pokračuje bez dôvodu, bez cieľa, bez radosti, bez pravdy a bez nádeje? Toto sa stalo našej generácii, najmä v krajinách starovekého kresťanstva, ktoré sa v priebehu niekoľkých rokov odkresťančili, zavrhli vieru a kríž a stali sa pohanskými.
Upadli do satanovho podvodu, zvádza ich k viere, že bez Boha je život lepší, s väčšou slobodou a šťastím. Namiesto Boha dali na prvé miesto seba, svoju pýchu a sebectvo, oklamali sa a mysleli si, že môžu byť pánmi sveta a svojho života. Takto sa stali otrokmi svojej najhoršej časti, degradovali sa a stali sa voči sebe ako vlci. 

Toto je však ešte čas milosti a Matka obnovuje svoje povolanie k návratu k Bohu a k modlitbe, aby sa srdcia otvorili pre lásku Boha, ktorý odpúšťa, očisťuje a obnovuje život. Bude nespočetné množstvo duší, ktoré spia spánkom smrti, počúvať? Choré duše smerujúce k duchovnej smrti? Duše, ktoré nepriateľ žne v hojnosti, aby ich vzal so sebou do beznádejnej záhuby?

Sme stratení, ale stále je to čas Božieho milosrdenstva, uisťuje nás Panna Mária. Milosrdná láska k nám podáva ruku, ale je len na nás, aby sme sa jej chytili, aby sme sa dostali z jamy smrti.

Matka nás vyzýva, aby sme sa nevzdávali zlu, aby sme bojovali za život, slobodu a svätosť, aby sme odvážne svedčili, aby sme boli nositeľmi pokoja a nádeje vo svete.

S pozdravom
O. Livio – poradca riaditeľov
blogdipadrelivio.it

Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2022 [O]

Drahé deti! Počujem vaše volanie a modlitby za pokoj. Satan roky bojuje za vojnu. Preto ma Boh poslal medzi vás, aby som vás viedla po ceste svätosti, pretože ľudstvo je na križovatke. Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a Božím prikázaniam, aby vám bolo dobre na zemi a aby ste vyšli z tejto krízy, do ktorej ste sa dostali, lebo neposlúchate Boha, ktorý vás miluje a chce vás zachrániť a voviesť do nového života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 
Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery hľadeli na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a nebojte sa. Pretože môj Syn je Svetlo sveta a v ňom je pokoj a nádej. Preto vás znovu a znovu pozývam, aby ste sa modlili za tie moje deti, ktoré nespoznali lásku môjho Syna, nech môj Syn svetlom svojej lásky a nádeje osvieti aj ich srdcia a vás, deti moje, posilní a daruje vám pokoj a nádej. Som s vami. Ďakujem vám.

Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2022

Drahé deti! Som s vami a modlime sa spoločne. Milé deti, pomôžte mi modlitbou, aby satan nemal prevahu. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu napadla zem. Preto, milé deti, vráťte sa k Bohu a modlitbe, k pôstu a odriekaniu za všetkých tých, ktorí sú pošliapaní, chudobní a bez hlasu v tomto svete bez Boha. Milé deti, ak sa nevrátite k Bohu a jeho prikázaniam, nemáte budúcnosť. Preto ma poslal k vám, aby som vás viedla. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2022

Drahé deti! Dnes vám pozývam, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe. Milé deti, nezabudnite, že satan je silný a že chce pritiahnuť k sebe čo najviac duší. Preto buďte bdelí v modlitbe a rozhodní pre dobro. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

Posolstvo, Medžugorie, 25.december 2021

„Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Deti moje, bez pokoja nemáte budúcnosť ani požehnanie, preto sa vráťte k modlitbe, pretože plodom modlitby sú radosť a viera, bez ktorej nemôžete žiť. Dnešné požehnanie, ktoré vám dávame, prinášajte do svojich rodín a obohaťte všetkých tých, s ktorými sa stretnete, aby pocítili milosť, ktorú prijímate. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo, Medžugorie, 25. novembra 2021

Drahé deti! Som s vami v tomto milosrdnom čase a všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky v tomto svete, kde Boh vás, milé deti, mojím prostredníctvom pozýva, aby ste boli modlitbou a láskou a prejavom raja tu na zemi. Nech sú vaše srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste mali, milé deti, úplnú dôveru v jeho svätú vôľu. Preto som s vami, pretože ma ON, Najvyšší, posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji a vy ste sa stali tvorcami pokoja v tomto nepokojnom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

Posolstvo, Medžugorie, 26. októbra 2021

„Drahé deti! Vráťte sa k modlitbe, pretože kto sa modlí nebojí sa budúcnosti. Kto sa modlí, je otvorený pre život a má v úcte život druhých. Kto sa modlí, deti moje, cíti slobodu Božích detí a radostným srdcom slúži pre dobro brata, človeka. Pretože Boh je láska a sloboda. Preto, deti moje, keď vás chcú dať do pút a využiť vás, to nie je od Boha, pretože Boh je láska a svoj pokoj daruje každému stvoreniu. Preto ma poslal, aby som vám pomohla rásť vo svätosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2021 [O]

Drahé deti! Modlite sa, vydávajte svedectvo a radujte sa so mnou, pretože Najvyšší ma aj naďalej posiela, aby som vás viedla po ceste svätosti. Uvedomte si, milé deti, že život je krátky, a že vás čaká večnosť, aby ste so všetkými svätými oslavovali Boha svojím bytím. Milé deti, nestarajte sa o pozemské veci, ale túžte po nebi. Nebo bude vaším cieľom a radosť zavládne vo vašom srdci. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

 Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2021 

„Drahé deti! S radosťou vás všetkých pozývam, milé deti, ktorí ste prijali moje pozvanie, buďte radosťou a pokojom. Vydávajte svedectvo svojím životom o nebi, ktoré vám prinášam. Milé deti, je čas, aby ste boli odrazom mojej lásky pre všetkých tých, ktorí nemilujú a ktorých sŕdc sa zmocnila nenávisť. Nezabúdajte: ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých u môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2021 

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Milé deti, vydávajte svedectvo svojím životom, že ste moji, a Boh vyslyší vaše modlitby a daruje vám pokoj v tomto nepokojnom svete, kde vládne pýcha a sebectvo. Milé deti, vy buďte veľkodušní a láskou mojej lásky, aby pohania pocítili, že ste moji a že sa obraciate k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Posolstvo, Medžugorie,  25. jún 2021 

„Drahé deti! Moje srdce je naradované, pretože počas týchto rokov vidím vašu lásku a otvorenosť pre moje pozvanie. Dnes vás všetkých pozývam: modlite sa so mnou za pokoj a slobodu, pretože satan je silný a chce svojimi klamstvami odviesť čo najviac sŕdc od môjho materinského srdca. Preto sa rozhodnite pre Boha, aby vám bolo dobre na zemi, ktorú vám dal Boh. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

 

Zdroj: https://www.medjugorje.ws

 

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE