podcast donations

Novinky

Od 15.6.2021 sme sa spolu modlili 9 dní novénu k sv. Jánovi Krstiteľovi

15 júna 2021

Od 15.6.2021 sme sa spolu 9 dní modlili novénu k sv. Jánovi Krstiteľovi, k patrónovi pri bolestiach zubov, pred strachom i proti alkoholizmu.

Sviatok sv. Jána Krstriteľa sme slávili  24. júna, kedy sme si pripomenuli deň jeho narodenia.  Ján Krstiteľ bol synom Zachariáša a Alžbety. Jeho príchod na svet sprevádzali neobyčajné udalosti. Zachariáš bol kňazom v jeruzalemskom chráme. Práve prinášal obetu Bohu, keď sa mu zjavil anjel Gabriel a zvestoval mu, že sa mu narodí syn. Keďže Zachariáš aj Alžbeta boli vo vysokom veku, Zachariáš neuveril. Hneď nato onemel. Prehovoril až potom, ako rozhodol, že jeho syn sa bude volať Ján, napriek všetkým židovským zvyklostiam. Ján žil na púšti v samote, živil sa lesným medom a korienkami rastlín, nosil oblek z ťavej kože, je symbolom radikálneho života s Bohom. Keď mal 30 rokov – okolo roku 27 – opustil púšť, aby na brehu rieky Jordán hlásal príchod Mesiáša, vyzýval na pokánie a krstil ľudí. Veľa ľudí išlo za ním. Prišiel aj Ježiš. Ján v ňom rozpoznal Spasiteľa. Ježiš po krste šiel hlásať radostnú zvesť do Galiley. Ján zostal pri Jordáne. Pretože napomínal vtedajšieho kráľa Herodesa pre jeho nemravný a hriešny život, Herodes ho dal uväzniť a neskôr na žiadosť jeho nezákonnej manželky Herodiady a jej dcéry Salome vo väzení sťať. Na Jánovo slovo viacero ľudí sa rozhodlo nasledovať „Božieho Baránka“ – napr. Ondrej a Ján. Ján Krstiteľ vystupuje ako posledný starozákonný prorok, predchodca Mesiáša. Sám Kristus sa o ňom vyjadril ako o najväčšom medzi narodenými zo ženy. Je to jedna z najväčších postáv dejín spásy.*

 

Novénu k sv. Jánovi Krstiteľovi sa modlíme 9 dní, pričom každý deň sa pomodlime i litánie.

 

Novéna**

Modlitba k sv. Jánovi Krstiteľovi na  1.deň.

Ó, slávny svätý Ján Krstiteľ, najväčší prorok medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy, bol si posvätený už v lone svojej matky a žil si život bez akejkoľvek viny. Napriek tomu si mal vôľu odísť na púšť a tam žiť v úplnej chudobe a pokání. Vypros nám u nášho Pána, sv. Ján Krstiteľ, milosť, aby sme sa mohli v našom srdci úplne oddeliť od pozemských vecí  a žiť v kresťanskom umŕtvovaní, vnútornom obrátení a v duchu svätej modlitby. Amen.

Každý deň ukonči novénu s vyslovením svojej prosby – úmyslu a modlitbou:

Slávny sv. Ján Krstiteľ, skrze lásku nášho Pána Ježiša Krista a pre jeho slávu vypočuj naše modlitby a vyslyš naše prosby. Otče náš.., Zdravas Mária.., Sláva Otcu..

Modlitba k sv. Jánovi Krstiteľovi na  2. deň.

Ó, najhorlivejší apoštol, ktorý, si bez zázrakov, príkladným životom v pokání a v sile slova pritiahol zástupy, aby si ich pripravil na príchod Mesiáša, aby načúvali jeho nebeskému Slovu, dovoľ nám skrze príkladný svätý život a každodennú prácu priviesť duše k Bohu, ale predovšetkým tie, ktoré zotrvávajú v temnotách omylov a nezáujmu alebo sú zvedené z cesty čnosti.

Každý deň ukonči novénu s vyslovením svojej prosby – úmyslu a modlitbou:

Slávny sv. Ján Krstiteľ, skrze lásku nášho Pána Ježiša Krista a pre jeho slávu vypočuj naše modlitby a vyslyš naše prosby. Otče náš.., Zdravas Mária.., Sláva Otcu..

Modlitby k sv. Jánovi Krstiteľovi na  3. deň.

Ó, neporaziteľný mučeník, ktorý si pre česť Boha a spásu duší pevne a neochvejne odolával bezbožnosti Herodesa aj za cenu vlastného života a otvorene ho napomínal za jeho hriešny a hýrivý život, dopraj nám na tvoj príhovor odvážne a štedré srdce, aby zvíťazila úcta k životu a aby sme mohli otvorene vyznávať našu vieru a poslušnosť k učeniu Ježiša Krista, nášho božského Majstra.

Každý deň ukonči novénu s vyslovením svojej prosby – úmyslu a modlitbou:

Slávny sv. Ján Krstiteľ, skrze lásku nášho Pána Ježiša Krista a pre jeho slávu vypočuj naše modlitby a vyslyš naše prosby. Otče náš.., Zdravas Mária.., Sláva Otcu..

Modlitba k sv. Jánovi Krstiteľovi na 4. deň.

Ó, slávny svätý Ján Krstiteľ, najväčší prorok medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy, bol si posvätený už v lone svojej matky a žil si život bez akejkoľvek viny. Napriek tomu si mal vôľu odísť na púšť a tam žiť v úplnej chudobe a pokání. Vypros nám u nášho Pána, sv. Ján Krstiteľ, milosť, aby sme sa mohli v našom srdci úplne oddeliť od pozemských vecí  a žiť v kresťanskom umŕtvovaní, vnútornom obrátení a v duchu svätej modlitby. Amen.

Každý deň ukonči novénu s vyslovením svojej prosby – úmyslu a modlitbou:

Slávny sv. Ján Krstiteľ, skrze lásku nášho Pána Ježiša Krista a pre jeho slávu vypočuj naše modlitby a vyslyš naše prosby. Otče náš.., Zdravas Mária.., Sláva Otcu..

Modlitba k sv. Jánovi Krstiteľovi na  5. deň.

Ó, najhorlivejší apoštol, ktorý, si bez zázrakov, príkladným životom v pokání a v sile slova pritiahol zástupy, aby si ich pripravil na príchod Mesiáša, aby načúvali jeho nebeskému Slovu, dovoľ nám skrze príkladný svätý život a každodennú prácu priviesť duše k Bohu, ale predovšetkým tie, ktoré zotrvávajú v temnotách omylov a nezáujmu alebo sú zvedené z cesty čnosti.

Každý deň ukonči novénu s vyslovením svojej prosby – úmyslu a modlitbou:

Slávny sv. Ján Krstiteľ, skrze lásku nášho Pána Ježiša Krista a pre jeho slávu vypočuj naše modlitby a vyslyš naše prosby. Otče náš.., Zdravas Mária.., Sláva Otcu..

Modlitby k sv. Jánovi Krstiteľovi na  6. deň.

Ó, neporaziteľný mučeník, ktorý si pre česť Boha a spásu duší pevne a neochvejne odolával bezbožnosti Herodesa aj za cenu vlastného života a otvorene ho napomínal za jeho hriešny a hýrivý život, dopraj nám na tvoj príhovor odvážne a štedré srdce, aby zvíťazila úcta k životu a aby sme mohli otvorene vyznávať našu vieru a poslušnosť k učeniu Ježiša Krista, nášho božského Majstra.

Každý deň ukonči novénu s vyslovením svojej prosby – úmyslu a modlitbou:

Slávny sv. Ján Krstiteľ, skrze lásku nášho Pána Ježiša Krista a pre jeho slávu vypočuj naše modlitby a vyslyš naše prosby. Otče náš.., Zdravas Mária.., Sláva Otcu..

Modlitba k sv. Jánovi Krstiteľovi na  7. deň.

Ó, slávny svätý Ján Krstiteľ, najväčší prorok medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy, bol si posvätený už v lone svojej matky a žil si život bez akejkoľvek viny. Napriek tomu si mal vôľu odísť na púšť a tam žiť v úplnej chudobe a pokání. Vypros nám u nášho Pána, sv. Ján Krstiteľ, milosť, aby sme sa mohli v našom srdci úplne oddeliť od pozemských vecí  a žiť v kresťanskom umŕtvovaní, vnútornom obrátení a v duchu svätej modlitby. Amen.

Každý deň ukonči novénu s vyslovením svojej prosby – úmyslu a modlitbou:

Slávny sv. Ján Krstiteľ, skrze lásku nášho Pána Ježiša Krista a pre jeho slávu vypočuj naše

Modlitba k sv. Jánovi Krstiteľovi na 8. deň.

Ó, najhorlivejší apoštol, ktorý, si bez zázrakov, príkladným životom v pokání a v sile slova pritiahol zástupy, aby si ich pripravil na príchod Mesiáša, aby načúvali jeho nebeskému Slovu, dovoľ nám skrze príkladný svätý život a každodennú prácu priviesť duše k Bohu, ale predovšetkým tie, ktoré zotrvávajú v temnotách omylov a nezáujmu alebo sú zvedené z cesty čnosti.

Každý deň ukonči novénu s vyslovením svojej prosby – úmyslu a modlitbou:

Slávny sv. Ján Krstiteľ, skrze lásku nášho Pána Ježiša Krista a pre jeho slávu vypočuj naše modlitby a vyslyš naše prosby. Otče náš.., Zdravas Mária.., Sláva Otcu..

modlitby a vyslyš naše prosby. Otče náš.., Zdravas Mária.., Sláva Otcu..

Modlitby k sv. Jánovi Krstiteľovi na  9. deň.

Ó, neporaziteľný mučeník, ktorý si pre česť Boha a spásu duší pevne a neochvejne odolával bezbožnosti Herodesa aj za cenu vlastného života a otvorene ho napomínal za jeho hriešny a hýrivý život, dopraj nám na tvoj príhovor odvážne a štedré srdce, aby zvíťazila úcta k životu a aby sme mohli otvorene vyznávať našu vieru a poslušnosť k učeniu Ježiša Krista, nášho božského Majstra.

Každý deň ukonči novénu s vyslovením svojej prosby – úmyslu a modlitbou:

Slávny sv. Ján Krstiteľ, skrze lásku nášho Pána Ježiša Krista a pre jeho slávu vypočuj naše modlitby a vyslyš naše prosby. Otče náš.., Zdravas Mária.., Sláva Otcu..

 

Litánie:

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach  Bože,  zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta  Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý  Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Kráľovná prorokov, oroduj za nás.
Kráľovná mučeníkov, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, predchodca Krista, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, slávny predchodca Slnka spravodlivosti, oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ, služobník krstu pre Ježiša, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, zapálené a žiariace svetlo pre svet, oroduj za nás .

Svätý Ján Krstiteľ, anjel čistoty od svojho narodenia, oroduj za nás .

Svätý Ján Krstiteľ, najlepší priateľ ženícha, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ príklad kontemplatívnej modlitby, oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ, nebojácny hlásateľ pravdy, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, hlas volajúceho na púšti, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, zázrak umŕtvovania a pokánia, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, príklad hlbokej pokory, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, poctivo plniaci svoje poslanie, oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ, slávny mučeník horlivosti Božieho zákona,  oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ, umučený pre pravdu, oroduj za nás.

Baránok Boží,  ty snímaš hriechy sveta,  zľutuj  sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, slávny svätý Ján Krstiteľ, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Pane Ježišu, slovo večného Otca,  pomôž nám tak verne kráčať za tebou, ako ti svätý Ján Krstiteľ, vedený Duchom Svätým, verne a odvážne pripravoval cestu, aby sme sa pokornou službou pravde zjednocovali s tebou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

 

*zdroj: http://www.zivotopisysvatych.sk
** zdroj: https://modlitba.sk
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE