podcast donations

Mariologia

Karmelitánsky škapuliar

30 augusta 2021

Panna Mária nám dáva ďalšiu zo svojich výzbrojí proti zlu – posvätný škapuliar ako znak prísľubov i milostí spojených s jeho nosením a životom v čistote podľa stavu, dennými modlitbami k Matke Božej a vedomým vyhýbaním sa hriechu. Preto je v Rádiu Mária možnosť celoživotne sa zasvätiť Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a osobne prijať karmelitánsky škapuliar.

Do škapuliara odieva otec Martin Jarábek každý prvý štvrtok v mesiaci o 19:00 (v prípade záujmu o prijatie škapuliara píšte na info@radiomaria.sk).

Vždy noste svätý škapuliar. Ja ho stále nosím a mám osobnú skúsenosť, že táto pobožnosť prináša veľký osoh. Škapuliaru som zostal verný a on sa stal mojou silou!“ (Ján Pavol II.)

Čo je škapuliar?

Škapuliar je Máriine rúcho, je znakom pokánia a obrátenia. Kto prijíma škapuliar, zrieka sa zlého ducha , obnovuje krstné prisľúbenia a odovzdáva sa Márii ako jej dieťa. Škapuliar znamená zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Prisľúbenia karmelitánskeho škapuliara

1. Kto umrie oblečený do sv. škapuliara, nebude zatratený.

2. Ten, kto nosí sv. škapuliar, si ako ctiteľ Matky Božej zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti.

3. Každý, kto nábožne nosí sv. škapuliar a zachováva čistotu podľa svojho stavu, bude vyslobodený z očistca v prvú sobotu po svojej smrti; je to tzv. privilégium soboty (Ján XXII., bula Sacratissimo uti culmine, 3. 3. 1322).

4. Tí ktorí patria do Bratstva sv. škapuliara, sú duchovne spojení s karmelitánskym rádom a majú účasť na jeho duchovných dobrách v živote i po smrti, ako sú sväté omše, sv. prijímania, sebazapierania, modlitby, pôsty …

Povinnosti tých, ktorí nosia škapuliar:

1. Prijať karmelitánsky škapuliar z rúk kompetentného kňaza a nábožne nosiť škapuliar alebo medailónik ako viditeľný znak, že patria Márii, k rodine Karmelu. Tento škapuliar treba nosiť na krku deň i noc, teda stále.

2. Žiť ako Máriini bratia a sestry v spoločenstve s Karmelom, v prehlbovaní jeho ducha, žiť jeho ideály, modliť sa a spolupracovať s ním.

3. Dávať Márii priestor vo svojom živote, nasledovať ju v jej spôsobe života, žiť duchom Márie – vo viere, nádeji a láske.

4. Rozjímať Božie slovo, vyhradiť si čas na osobnú modlitbu a modliť sa každý deň modlitbu, ktorú určil kňaz v deň prijatia do škapuliara. Zúčastňovať sa na liturgii Cirkvi, najmä na Eucharistii, každodenne sa modliť aspoň časť Liturgie hodín alebo niektoré žalmy či svätý ruženec, vo svojom živote uskutočňovať hlavné prikázanie lásky k Bohu a blížnemu.

5. Napojiť sa na Kristovo veľkonočné tajomstvo dobrovoľným sebazapieraním.

6. Pracovať na diele evanjelizácie. Kto nosí škapuliar, stotožňuje sa s poslaním Karmelu. Byť apoštolom škapuliara, apoštolom chudobných, apoštolom zmierenia, spravodlivosti, starostlivosti o chorých a chudobných.

– Pretože nepretržité nosenie látkového škapuliara sa vo viacerých povolaniach stretávalo s vážnymi ťažkosťami, sv. Pius X. dovolil 16. decembra 1910 namiesto neho nosiť škapuliarsky kovový medailón. Malý škapuliar sa stal populárnym. Táto medaila musí mať na jednej strane obraz Božského Srdca Ježišovho a na druhej strane obrázok Panny Márie Karmelskej.

– Do Bratstva Panny Márie Škapuliarskej môže byť veriaci prijatý iba raz.

– Do Bratstva Panny Márie Škapuliarskej nemôžu byť prijaté neprítomné osoby. Výnimkou sú ťažko chorí, vojaci alebo väzni. Im sa môže škapuliar poslať poštou. Keď prekážky pominú, veriaci má prijať škapuliar z rúk kompetentného kňaza, ktorý ho prijme do karmelitánskej rodiny a postará sa, aby jeho osobné údaje boli zapísané do knihy osôb, ktoré prijali škapuliar.

– Plátenný škapuliar, ktorý sa nosením zničil, je najlepšie spáliť. Nesmie byť vyhodený do koša, lebo by to svedčilo o neúcte k samotnému znaku, ako aj o neúcte k Panne Márii.

Zasvätenie sa Panne Márii Škapuliarskej

Kráľovná škapuliara a Matka Milosrdenstva, zasväcujem ti nielen moju dušu a večné šťastie, ale prijmi Nepoškvrnená Panna aj moje telo, aby si ho mohla účinne brániť pred hriechom a žiadostivosťou, pokušeniami sveta a chorobami, pred lenivosťou a nástrahami zlého ducha. Zošľachti moje srdce podľa Najsvätejšieho Srdca tvojho Syna Ježiša Krista. Mária! Odovzdávam ti moje myšlienky, modlitby, prácu, city, rozum, pamäť a vôľu, aby si ich usmerňovala pre moje dobro a pre dobro Cirkvi. Prostredníctvom šiat tvojich čností pošli na tento svet Kristov pokoj a lásku, lebo on je Boh a žije a kraľuje s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

(Zdroj: http://www.ocds.sk/content/škapuliar)

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE