podcast donations
Práve počúvate:

Novinky

Greckokatolícky ruženec

17 februára 2023

Ruženec je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a Presvätej Bohorodičky Panny Márie.

Začína znamením kríža, slovami: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, – Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. 
      I v jedného Pána Ježiša Krista, – jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; 
      Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, – splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. 
      On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. – A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. 
      Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, – bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. 
      A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. – A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. 
      I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. – Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. 
    V jednu svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. – Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych – a život budúceho veku.

Amen. 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.
Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Sláva Otcovi, ktorý nás Stvoril. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.

Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Raduj sa:

Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posväcuje. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Raduj sa:

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

_____________
Otče náš:

Jednotlivé desiatky sa skladajú
z modlitby Pána – Otče náš,
po nej nasleduje tajomstvo,
ďalej desať Raduj sa, Bohorodička
a chválospev Sláva Otcu.

Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba:
Ó, Spasiteľu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

TAJOMSTVÁ:

Radostný ruženec

1. Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha, daj, aby sme boli pokorní.

2. Prečistá Panna Mária, ktorá si s Ježišom pod srdcom navštívila sv. Alžbetu, vypros nám právu lásku k blížnemu.

3. Prečistá Panna Mária, ktorá si nám v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme k nemu s dôverou pristupovali.

4. Prečistá Panna Mária, ktorá si Ježiša v chráme obetovala, daj, aby sme sa starali o čistotu svojho srdca.

5. Prečistá Panna Mária, ktorá si našla v chráme svojho Syna, vypros nám milosť, aby sme sa vždy podriadili Božej vôli.

Bolestný ruženec

1. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa pre nás krvou potil, daj nám opravdivú ľútosť nad hriechmi.

2. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás kruto zbičovaný, chráň nás od nezriadených telesných žiadostí.

3. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás tŕním korunovaný, chráň nás od hriešnych myšlienok.

4. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si pre nás niesol ťažký Kríž, pomôž nám trpezlivo niesť naše hriechy.

5. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pre nás ukrižovaný, daj nám žiť v kajúcnosti.

Slávnostný ruženec

1. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne z mŕtvych vstal, nedaj, aby sme upadli do priepasti hriechu.

2. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne vstúpil na nebesia, nauč nás hľadať nebeské radosti.

3. Svätý Duchu, pravý Bože náš, posilni nás vo svätej viere a vo vernosti Kristovej Cirkvi.

4. Prečistá Panna Mária, ktorú Ježiš do neba vzal, vypros nám šťastnú hodinu smrti.

5. Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi korunoval, vypros aj nám večnú slávu v nebi.

Ruženec svetla

1. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie, daj nám odvahu byť pravými Božími deťmi.

2. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru, nauč nás prehlbovať život z viery.

3. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie, vlož do nášho srdca ducha pokánia a trvalého obrátenia.

4. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia, naplň nás schopnosťou vidieť ťa a slúžiť ti v bratoch a sestrách.

5. Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si nám dal seba za pokrm a nápoj v najsvätejšej Eucharistii, daj nám silu prijímať Božiu vôľu.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE