podcast donations
Práve počúvate:

Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

A: Všeobecné informácie

Občianske združenie Rádio Mária Slovensko o.z. spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré sa rozhodli stať súčasťou celosvetovej rodiny Rádia Mária, a to buď ako poslucháči rádia „Rádio Mária Slovensko“, darcovia Občianskeho združenia alebo dobrovoľníci Občianskeho združenia, prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára („dotknuté osoby“).

Vymedzenie prevádzkovateľa a jeho kontaktných údajov

Prevádzkovateľom je občianske združenie Rádio Mária Slovensko o.z., so sídlom Trade Center I. Mlynské Nivy 73 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 207 532, zapísané v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu VVS/1-900/90-52268 („občianske združenie“) ako subjekt, ktorého cieľom je vykonávať verejnoprospešnú a dobročinnú činnosť, predovšetkým prostredníctvom vydávania tlačených diel, prenosu programov rádiovým vysielaním a iných komunikačných prostriedkov.
Občianske združenie postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj podľa ďalších osobitných právnych predpisov.
Kontaktné údaje občianskeho združenia sú: telefón: 00421 919 233 529; email: info.slo@radiomaria.org.

Čo sú to osobné údaje a aké osobné údaje občianske združenie zbiera

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Občianske združenie zbiera osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčná adresa, email a telefónny kontakt dotknutej osoby.

Účel spracúvania osobných údajov

Rozsah občianskym združením spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb a doba spracúvania závisí výlučne od účelu spracúvania.

Účelom spracúvania osobných údajov občianskym združením je (a) propagácia a prezentácia občianskeho združenia a rádia „Rádio Mária Slovensko“ (vrátane ich činností a cieľov občianskeho združenia ), najmä prostredníctvom zasielanie propagačných materiálov resp. informácií týkajúcich sa občianskeho združenia a rádia „Rádio Mária Slovensko“, (b) výber a spracovanie finančných príspevkov od darcov pre občianske združenie; a (c) vedenie prehľadov o poslucháčoch rádia „Rádio Mária Slovensko“ a darcoch občianskeho združenia.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Občianske združenie pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb rešpektuje v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov zásadu zákonnosti, čo znamená, že občianske združenie spracúva osobné údaje dotknutých osôb vždy výlučne na základe nižšie uvedeného právneho základu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov občianskym združením je oprávnený záujem prevádzkovateľa a plnenie povinností zo zmluvy s poslucháčom.

Doba uchovávania

Doba uchovávania osobných údajov spracúvaných občianskym združením je 5 rokov od udelenia súhlasu.

Príjemcovia osobných údajov a spôsob spracúvania osobných údajov

Žiadne osobné údaje dotknutých osôb nie sú a ani nebudú občiansky združením prenášané do tretích krajín (Treťou krajinou sa rozumie krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.); Občianske združenie spracúva osobné údaje dotknutých osôb s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania v závislosti od účelu spracúvania. Občianske združenie prijalo za účelom ochrany osobných údajov dotknutých osôb potrebné technické a organizačné opatrenia a záruky s cieľom chrániť práva dotknutých osôb.

B: Práva dotknutých osôb

Podľa nariadenia GDPR má dotknutá osoba práva vymedzené nižšie a tieto môže uplatniť emailom na info.slo@radiomaria.org alebo písomne na adresu sídla občianskeho združenia:

Právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba ma právo získať od občianskeho združenia potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.
Ak občianske združenie takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o (a) účele spracúvania osobných údajov, (b) kategórii spracúvaných osobných údajov, (c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobe uchovávania osobných údajov, (e) práve požadovať od občianskeho združenia opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (f) práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky („Úrad“), (g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby a (h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
Občianske združenie je povinné poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti kópiu jej osobných údajov, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže občianske združenie účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo dotknutej osoby získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby občianske združenie bez zbytočného odkladu opravilo nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby občianske združenie bez zbytočného odkladu vymazalo osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Občianske združenie je však povinné vymazať osobné údaje dotknutej osoby len v prípade, ak si dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a ak: (a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli tieto osobné údaje získané alebo spracúvané; (b) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; (c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov; (d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; (e) dôvodom pre výmaz osobných údajov je splnenie povinnosti podľa nariadenia GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy.

Právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov a povinnosť občianskeho združenia vymazať osobné údaje neplatí v prípadoch kedy je spracúvanie osobných údajov potrebné (a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie; (b) na splnenie povinnosti podľa nariadenia GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy; (c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; (d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania alebo (e) na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby občianske združenie obmedzilo spracúvanie jej osobných údajov, ak (a) dotknutá osoba namieta správnosť spracúvaných osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho občianskemu združeniu overiť správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia a (c) občianske združenie už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo tak, ako je uvedené vyššie, okrem uchovávania môže osobné údaje občianske združenie spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí tak, ako je uvedené vyššie, je občianske združenie povinné informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie jej osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V prípade uplatnenia námietky dotknutej osoby podľa predchádzajúcej vety občianske združenie nesmie osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať na účely priameho marketingu.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby a ktoré poskytla občianskemu združeniu a preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi v prípadoch kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: ak (a) je to technicky možné, (b) dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby na právnom základe súhlasu dotknutej osoby a (c) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený občianskemu združeniu, a to emailom na coordinator.slo@radiomaria.org alebo písomne na adresu sídla občianskeho združenia.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), cieľom ktorého je zistenie, či došlo k porušeniu práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo nariadenia GDPR.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Občianske združenie neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. V prípade, ak by sa takéto spracúvanie uskutočňovalo, občianske združenie poskytne dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

V každom prípade má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo dotknutá osoba nemá v prípade, ak je rozhodnutie (a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a občianskym združením, (b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb, alebo (c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

C: Práva a povinnosti občianskeho združenia pri uplatňovaní práv dotknutej osoby

Občianske združenie poskytne dotknutej osobe oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Občianske združenie je povinné informácie podľa predchádzajúcej vety poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť.
Občianske združenie poskytne súčinnosť dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv uvedených vyššie.

Občianske združenie je povinné poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, ktorou si dotknutá osoba uplatňuje jej práva vymedzené vyššie do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže občianske združenie v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, a to aj opakovane. Občianske združenie je povinné informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, Občianske združenie poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Ak občianske združenie neprijme opatrenia na základe žiadosti, ktorou si dotknutá osoba uplatňuje jej práva vymedzené vyššie, je povinné do 1 mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na Úrad podľa ust. § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE