podcast donations

Dobrovoľník

Dobrovoľník

>>Registračný formulár na stiahnutie<<

>>Informácie o ochrane osobných údajov<<

Dobrovoľníctvo je základný prvok charizmy Rádia Mária.
Podstatou dobrovoľníckej práce je túžba pomôcť Panne Márii pri vykonávaní jej materskej starostlivosti lásky a pokoja.
Poslucháči Rádia Mária sú nekonečným zdrojom dobrovoľníctva.

Pomôžme Matke Božej pomáhať

Milí priatelia, Rádio Mária sa od začiatku spolieha na mimoriadne nasadenie dobrovoľníkov. Charizma dobrovoľníctva je jeho podstatným prvkom. Ide však o špeciálny druh dobrovoľníctva, ktoré sa od iných foriem líši kvalitou i množstvom. Dobrovoľníci Rádia Mária nie sú iba doplnením pracovného tímu, ale tvoria jeho väčšiu časť. Dobrovoľníci pracujú napríklad ako moderátori, ktorí prostredníctvom služby pri mikrofóne evanjelizujú v tej oblasti, ktorá im bola zverená programovým riaditeľom Rádia Mária. Mnohí však pomáhajú aj pri kancelárskych prácach, v redakcii alebo ako technickí spolupracovníci v ďalších rozličných oblastiach šírenia a sprostredkovania vysielania.

Koho hľadáme?

Moderátorov

  • Využite svoj potenciál na moderovanie rozhovorov a diskusií so zaujímavými hosťami.
  • Sprevádzajte poslucháčov Rádia Mária počas dňa hovoreným slovom.
  • Pripravte si pútavé prednášky a podeľte sa o ne s našimi poslucháčmi.

Modlitebníkov

  • Bez pravidelnej modlitby by Rádio Mária nemohlo fungovať. Preto hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zapojiť do modlitebného tímu Rádia Mária a obetovať pravidelné modlitby na úmysly nášho rádia.
  • Taktiež potrebujeme spoločenstvá i rodiny, ktoré by cítili túžbu viesť modlitby vo vysielaní vo vysielaní Rádia Mária.

Informátorov 

  • V tíme Rádia Mária sú potrební aj dobrovoľníci, ktorí nám pomôžu s informovaním hostí na recepcii, zaznamenávať úmysly modlitieb, vykonávať jednoduché administratívne práce a baliť propagačné materiály.

Propagátorov

  • Materiály, ktoré informujú o dianí v našom rádiu je potrebné šíriť medzi ľudí. Preto potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s propagáciou vo farnostiach, spoločenstvách, rodinách i spoločenských udalostiach a pútiach.

Strihačov a technikov

  • Cieľom Rádia Mária je ponúkať živé vysielanie. Ale nie vždy stihnete svoje obľúbené relácie, preto potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s úpravou a strihaním záznamov relácií do archívu.
  • Neodmysliteľnou súčasťou vysielanie sú živé prenosy sv. omší z vašich farností. Na túto službu potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu s obsluhou mobilného štúdia.

Udržiavateľov poriadku

  • V našom rádiu potrebujeme aj ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať jednorazovo alebo pravidelne udržiavať poriadok v našich štúdiách, pretože je nevyhnutné, aby sme robili dielo pre Boha v priestoroch, v ktorých je poriadok a čistota.

Aj členovia občianskeho združenia Rádia Mária sú dobrovoľníci, podobne ako ich predseda a predsedníctvo. Skúsenosť ukázala, že pri určitých pracovných pozíciách, ktoré predpokladajú špeciálnu odbornú kvalifikáciu na plný úväzok, je potrebné týchto ľudí zaplatiť. V týchto prípadoch je však tiež nevyhnutný duch dobrovoľníctva, nadšenie a oddanosť. Dobrovoľníctvo je celosvetový, sociálny fenomén. Rádio Mária môže dosvedčiť, že dokonca aj na miestach, kde bolo dobrovoľníctvo kvôli chudobe a nezamestnanosti zriedkavé, sa nakoniec úspešne rozvinulo. Je veľmi dôležité, aby boli ľudia ochotní podarovať niečo zo svojho voľného času a zo svojich schopností. Ich srdcia môžeme zasiahnuť najúčinnejšie cez Rádio Mária práve preto, lebo je to rádio, ktoré chce viesť ľudí k Bohu cez Máriu. Jeho dobrovoľníci i poslucháči môžu vo viere znova objaviť krásu a veľkosť života. Dobrovoľníctvo v Rádiu Mária má špeciálny charakter kvôli svojmu náboženskému pôvodu. Láska k Matke Božej motivuje ľudí, aby obetavo podporovali Rádio Mária aj finančne a aby sa s radosťou a oddanosťou, väčšinou skromne a nenápadne, angažovali v rôznych činnostiach. Rádio Mária sa zrodilo z jednoduchej lásky, predovšetkým z lásky k Božiemu ľudu. Matka Božia bola inšpiráciou pre rádio, ktoré sa stalo univerzálnym prostriedkom na evanjelizáciu v dnešnom svete. V porovnaní s inými masovými médiami je rozhlas najjednoduchším a zároveň najpriaznivejším a najprimeranejším médiom, ktoré môže priviesť ľudí bližšie k Bohu. Ľudia sa zriedkavejšie obrátia prostredníctvom obrazu, ale častejšie cez slovo. Bola to vôľa Matky Božej, aby priniesla svoj hlas cez rádiové vlny tam, kde to ľudia potrebujú. Preto rozhlasový vysielač nesie jej meno. Zároveň je Rádio Mária zrkadlom lásky detí k svojej nebeskej Matke. Vedia, že Mária potrebuje ich pomoc. Chcú byť jej srdcom, jej úsmevom, jej otvoreným náručím, aby sa Mária dostala k všetkým svojim deťom. Láska k Matke Božej, k Matke Cirkvi a k Matke vteleného Slova je dušou Rádia Mária a jej dobrovoľníkov. Istým spôsobom k nim započítavame aj zamestnancov, ktorí to považujú za dar, že počas celého dňa smú stáť v službe Matke Božej. Ak sú programoví riaditelia a ostatní vedúci Rádia Mária mariánski ctitelia, ak sú schopní sprostredkovať lásku k Matke Božej poslucháčom, určite nikdy nebude chýbať obetavosť mnohých dobrovoľníkov, ktorí budú pripravení aj na veľké obete.

Dobrovoľník Rádia Mária miluje Matku Božiu a chce jej slúžiť prostredníctvom rádia, ktoré nesie jej meno. Preto je nevyhnutné, aby bol dobrovoľník najskôr intenzívnym poslucháčom Rádia Mária, aby dokázal toto rádio hlboko pochopiť po každej stránke. Musí chápať a stotožniť sa s podstatou, charizmou a cieľmi vysielania. Musí chápať, že Rádio Mária má v rámci katolíckych vysielačov špeciálny profil. Rádio Mária je vysielačom, ktorý chce vyzývať k obnove viery, k obráteniu a modlitbe ako aj k podpore Cirkvi pri jej poslaní za spásu duší. Dobrovoľník nikdy nesmie stratiť zo svojich očí túto misionársku dimenziu, ktorá ho robí apoštolom a svedkom. Z tohto dôvodu potrebujú dobrovoľnícki spolupracovníci duchovné sprevádzanie, aby pociťovali zodpovednosť za zverené úlohy. Dobrovoľníci musia dobre poznať projekt Rádia Mária, jeho históriu, rozvoj, radosti, ale aj starosti a ťažkosti. Zároveň je nevyhnutné, aby každý dobrovoľník svedomito vykonával svoje úlohy. Keď stojíme v službe Matky Božej, musíme darovať to najlepšie. Pritom je dôležitá správna príprava, vernosť, profesionalita a oddanosť. Každú úlohu by sme mali vykonať čo najsvedomitejšie a s oddaným srdcom. Dobrovoľníctvo v Rádiu Mária by malo byť synonymom spoľahlivosti a vytrvalosti. História Rádia Mária ukazuje, že duchovné a ľudské bohatstvo je najdôležitejšie, bez neho nie sú osožné ani finančné prostriedky. Na piatich kontinentoch disponuje Rádio Mária desiatkami tisíc dobrovoľníkov, ktorí sú preň drahocenným pokladom. V období hospodárskych, morálnych a duchovných kríz je dobrovoľníctvo spásnym prostriedkom, ktorý nám chce zveriť Matka Božia.

Súhlas (licencia) na sprístupňovanie diel slovenských autorov na tejto webstránke je udeľovaný prostredníctvom LITA, autorskej spoločnosti (www.lita.sk).

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE